Zon Jongen Meisje

Medezeggenschapsraad

 

Onze ouders zijn belangrijk op De Springplank 

Op onze school vinden we het belangrijk om met ouders samen te werken. Ouderbetrokkenheid zorgt voor saamhorigheid, draagvlak, sfeer en plezier. Zonder hulp van ouders kan onze school niet goed functioneren. We staan altijd open voor ouders die hun steentje bij willen dragen. 

Medezeggenschapsraad 

In de medezeggenschapsraad zetten leerkrachten en ouders zich in door mee te denken en te beslissen over allerlei schoolzaken. Het is heel belangrijk dat ouders en school met elkaar praten over de opvattingen betreffende onderwijs en opvoeding en wat zij wat dat betreft van elkaar mogen verwachten. De MR overlegt met de directie en het bestuur van stichting Talentis over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. Ze kijkt kritisch met ons mee naar een breed terrein aan onderwerpen. 

Wilt u contact met de MR, dan kunt u een mail sturen naar: mr.springplank@stichtingtalentis.nl 

Wie zitten er in de MR schooljaar 2023-2024? 

In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. 

MR- Oudergeleding: 

Janneke Dekkers, voorzitter  

Diede-Jan Dieben, secretaris  

Laurie Kersbergen, lid

MR- Personeelsgeleding: 

Juffrouw Patricia – leerkracht groep 5

Juffrouw Michelle– leerkracht groep 8

Juffvrouw Annabelle - leerkracht groep 1/2b

GMR-lid personeel: juffrouw Esther de Jong - leerkracht groep 8

 

Jaarverslag

Via deze link kunt u het jaarverslag lezen.