Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad Basisschool De Springplank

In de folder over de Medezeggenschapsraad van de Springplank hebben we onze taak als volgt omschreven:

“De MR vertegenwoordigt team en ouders van Basisschool De Springplank. Wij bieden samenhang tussen team, ouders en schoolleiding. Dit doen wij door op een transparante wijze met hen te communiceren en te adviseren over de kwaliteit van het onderwijs voor, en de veiligheid van de kinderen. De MR zet zich in om die kernwaarden te bewaken."

Graag vertellen we hier meer over deze taak en stellen we ons voor!

 

In het schooljaar 2019 – 2020 bestaat de Medezeggenschapsraad uit de volgende leden:

• Tom van den Broek (ouder)

• Laurie Kersbergen ( ouder)

• Jaap Beerens: (ouder)

• Eveliene Paashuis: (leerkracht)

• Monique de Loos: (leerkracht)

• Marijke van Boxtel: (leerkracht)

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De agenda, een samenvatting van de notulen en de acties worden op deze website en in de nieuwsbrief van De Springplank bekend gemaakt.

Ons e-mail adres is: mr@despringplankvught.nl.

 

Waarover gaat de MR?

De MR heeft als belangrijkste doel geformuleerd: meepraten en adviseren over:

  1. de kwaliteit van het onderwijs
  2. de veiligheid van de kinderen en het team.

Het werkveld van de MR betreft daarmee de beleids- en organisatorische aspecten van de school en het in openheid communiceren hierover. Dit doet de MR met ouders, leerkrachten en schoolleiding. Een belangrijk speerpunt voor de MR is het bevorderen van de ouderparticipatie. Daarnaast maakt de MR gebruik van haar initiatiefrecht: het zelf agenderen en bespreekbaar maken van onderwerpen met de schoolleiding. Dit kunnen onderwerpen zijn die door ouders zijn aangedragen.

We zijn bijvoorbeeld betrokken bij het selecteren van les- en leermethodes, maar ook bij het kiezen van methodes op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. We besteden aandacht aan de veiligheid van kinderen in de breedste zin van het woord. Zo denken we onder andere mee en adviseren we over het schooljaarplan, gezonde voeding op school, over de verkeerssituatie rond de school, het calamiteitenplan en besteding van geld en gebouwen.

 

Wat willen wij als MR en hoe bereiken we dat?

We willen de openheid en het onderling overleg in de school en de betrokkenheid van ouders bevorderen. Met goed voorbereide overleggen en adviezen willen we de kwaliteit van het onderwijs bevorderen en een stimulerende en veilige omgeving voor onze kinderen realiseren. Om dit de bereiken vinden we de volgende randvoorwaarden belangrijk:

  • Heldere, open en korte communicatie met de directie, het team en de ouders.
  • Een zichtbare en eenvoudig benaderbare MR die op tijd en goed is geïnformeerd.

Dit bereiken we onder meer omdat:

  • We een open en constructieve houding hebben richting schoolleiding, team en ouders.
  • U met de leden van de MR persoonlijk of per e-mail contact op kunt nemen over beleidsmatige en organisatorische kwesties.
  • De MR een digi-panel van enkele tientallen ouders heeft. Dit kan snel geraadpleegd worden over onderwerpen waarmee de MR bezig is. Wilt u deelnemen aan dit panel dan kunt u zich aanmelden op het volgende adres: mr@despringplankvught.nl
  • We inzage hebben in alle projecten die de schoolleiding en het team realiseren.
  • We een eigen MR-jaarplan hebben gekoppeld aan het jaarplan van school.
  • We ons verdiepen in en/ of ons laten informeren over de onderwerpen die besproken worden en waarover dient te worden geadviseerd.

 

Voor het basisreglement:https://cdn1.despringplankvught.nl/uploads/Editor/huishoudelijk-reglement-mr-2019-2020-1.pdf

Voor het huishoudelijkreglement:https://cdn1.despringplankvught.nl/uploads/Editor/huishoudelijk-reglement-mr-2019-2020-2.pdf