Onderwijs

 

Een kleurrijke school waar ieder kind kan groeien! 

Het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een inspirerende leeromgeving aan alle aan ons toevertrouwde kinderen! 

Onze missie houdt voor ons in dat: 

 • we een veilige basis bieden waarin we met de kinderen werken aan hun totale ontwikkeling; 
 • we groepen hebben waarbij iedereen op zijn eigen kunnen wordt aangesproken; 
 • we de leerlingen bij het schoolbeleid betrekken; 
 • we uitdagend materiaal, begeleiding en ruimte bieden; 
 • we dit terugzien in een samenhangend onderwijsaanbod; 
 • we gebruik maken van het digitale tijdperk en zetten Chromebooks/iPads inventief in. 

Het leggen van een solide basis in de ontwikkeling van het kind staat op De Springplank voorop. Wij bereiden onze kinderen voor op hun verdere schoolloopbaan en halen het maximale uit onze leerlingen. Wij maken onze leerlingen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Hierbij worden de individuele talenten zoveel mogelijk uitgedaagd en ontwikkeld. Vanuit een modern, divers en actueel aanbod willen wij aansluiten bij de belevingswereld van het kind waar samenwerken centraal staat. 

Door open te staan naar de wereld met beide benen op de grond is er ruimte om te verwonderen. Wij hanteren bij het ontwerpen van onze onderwijsactiviteiten een aantal uitgangspunten: relatie, competentie en autonomie. Wij hebben nagedacht over wat wij onze kinderen mee willen geven richting toekomst naast de kennis en sociale vaardigheden. De onderzoekende houding staat hierbij centraal.  

Dit zijn de vier basisbehoeften van elke leerling. 

 • Een kind voelt zich veilig; 
 • Een kind durft uit zichzelf zijn mening te verkondigen; 
 • Een kind ervaart dat hij/zij zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar krijgt; 
 • Een kind leert zijn talenten kennen en voelt zich uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen.

Basisschool De Springplank draagt zorg voor begeleiding van leerlingen zodat zij uit kunnen groeien tot autonome mensen die in staat zijn het beste uit zichzelf te halen. Wij willen de kinderen een goed zicht op eigen talenten geven. De school schept hiervoor samen met ouders en andere betrokkenen de voorwaarden in een sfeer van geborgenheid, veiligheid en wederzijds respect. Wij zorgen ervoor dat iedere leerling terugkijkt op een fijne basisschoolperiode en trots is op zijn/haar omgeving. 

Wat willen wij onze kinderen meegeven? 

Wij hebben nagedacht over wat wij onze kinderen mee willen geven richting de toekomst naast de kennis en sociale vaardigheden. De onderzoekende houding staat hierbij centraal. Dit willen wij bereiken door de vaardigheden te verbinden in het dagelijks onderwijs op De Springplank.  

 • Onderzoekende houding 
 • Presenteren 
 • Mediawijs 
 • Betekenis geven 
 • Communiceren 
 • Positief zelfbeeld 
 • Structureren 
 • Samenwerken 
 • Experimenteren 
 • Foutenbewustzijn 

Waar staan wij voor ? 

Op De Springplank werken wij vernieuwend en toekomstgericht: 
Wij leren kinderen leren en geven kinderen ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.  Wij bieden een goede voorbereiding op de toekomst op het gebied van kennis en vaardigheden en in het bijzonder de sociale vaardigheden. Wij hebben bekeken wat de toekomst vraagt van onze leerlingen. De onderzoekende en mede daardoor betrokken houding van de kinderen staat hierbij centraal. In ons dagelijks onderwijs zal de onderzoekende houding ook steeds de verbinding maken met ons onderwijs. Wij zien het mede als onze taak om onze kinderen mediawijs te maken en op deze manier goed voor te breiden op de toekomst. 

Op De Springplank zorgen wij voor rust en structuur 
Wij bieden passende zorg, ondersteuning, structuur en veiligheid door samenwerkend en onderzoekend leren zowel door kinderen als door het team.  
Wij stellen het doel van de les centraal en spreken verwachtingen uit naar elkaar. Dit is samengevat in het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI-model) die alle leerkrachten toepassen in hun lessen.  
Iedereen is verantwoordelijk voor elkaar en de gemaakte afspraken en werkwijzen worden in een document vastgelegd, geborgd en geëvalueerd.  

Op De Springplank zorgen wij voor een veilig pedagogisch klimaat. 

Wij stellen kinderen centraal en zien onze leerlingen als infobron.  
Wij gaan met de kinderen én hun ouders in gesprek  
Het allerbelangrijkste is dat onze kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Als de relatie goed is dan kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. 

Ook leren we kinderen zorgvuldig om te gaan met materialen en de natuur.  
Ook leren we ze respectvol omgaan met elkaar en met volwassenen. Kinderen werken groepsoverstijgend met elkaar samen. Een veilige school met respect voor elkaar. 

Op De Springplank zorgen wij ervoor dat alles in verbinding staat met elkaar. 

Wij zien een broodnodige verbinding tussen alle partijen rondom het kind. Wanneer alle betrokken partijen goed samenwerken komt dit ten goede aan de ontwikkeling van het kind.  

Zowel de vakken als de organisatie van ons onderwijs staat in verbinding met elkaar met beperkte mogelijkheden van het schoolgebouw. Wij gaan vakken integreren en daarbij optimaal gebruik maken van onze kwaliteit en veilige omgeving. Verbinding met de omgeving en gemeenschap zien wij als een belangrijke opdracht van de school.  
Wij zorgen ervoor dat onze kinderen van en met elkaar kunnen leren door jaarlijks terugkerende projecten door onder- en bovenbouwleerlingen met elkaar samen te laten werken.